Chứng chỉ bảo mật (SSL Certificate)

Chứng chỉ bảo mật (SSL Certificate)

Positive SSL

Sectigo PositiveSSL

Đảm bảo cho 1 tên miền (chính hoặc tên miền con)
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 3-5 phút tới 48 giờ

Instant SSL

Sectigo - InstantSSL

Đảm bảo cho 1 tên miền (chính hoặc tên miền con)
Mức xác thực Doanh Nghiệp
Cấp trong 1-2 ngày

Positive EV SSL

Sectigo Positive EV SSL

Đảm bảo cho 1 tên miền (chính hoặc tên miền con)
Mức xác thực Nâng cao
Cấp trong 1-7 ngày
Hiển thị tên công ty ở trình duyệt

Positive SSL Wildcard

Sectigo PositiveSSL Wildcard

Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 3-5 phút

Premium SSL Wildcard

Sectigo - PremiumSSL Wildcard

Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
Mức xác thực Doanh Nghiệp
Cấp trong 1-2 ngày

Positive SSL MultiDomain Certificate

Sectigo PositiveSSL Multi-Domain

Đảm bảo cho 3 tên miền (chính hoặc tên miền con) , hỗ trợ đến 210 tên miền khác nhau
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 3-5 phút

Positive EV SSL MultiDomain Certificate

Sectigo Positive EV SSL Multi-Domain

Mức xác thực Nâng cao
Cấp trong 1-7 ngày
Hiển thị tên công ty ở trình duyệt

Comodo SSL UCC MultiDomain Certificate

Sectigo - Comodo SSL UCC MultiDomain Certificate

Mức xác thực Doanh nghiệp
Cấp trong 1-3 ngày